blok_reklamlar1
ASFA Öğretmenleri 2017 LYS’yi Sizin İçin Değerlendirdi

BİZİM GÖZÜMÜZDE LYS 2017

Asfa Eğitim Kurumları öğretmenleri 10-11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde yapılan
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sorularını sizler için değerlendirdiler.

 

 

MATEMATİK
 

2017 Matematik&Geometri sınavında 50 tane Cebir, 30 tanesi Geometri sorusu sorulmuştur. Soruların yaklaşık 5’te 1’i çözümü kolay sorulardan, 5’te 1’i de seçici sorulardan oluşmuştur.

 

Büyük oranda beklenilen konuların sorularından oluşan sınavda, Geometri’den 2, Cebir’den de 2 adet müfredat dışı soru ile karşılaşılmıştır. Sınavın 36. ve 51. soruları, Toplam Sembolü ile ilgili olup müfredatta değinilmemektedir.

 

Yine sınavın 75. ve 76. soruları, Uzayda Doğru ve Düzlemin Denklemi ile ilgili olup müfredattan tamamen çıkarılmış konulardır. 11. Sınıf Müfredatına yeni eklenen Öklid Algoritması konusuyla ilgili sınavda soru beklenirken, soru sorulmamıştır.

 

12. sınıf müfredatındaki Limit konusuyla ilgili sınavın 38. sorusu, gerek hazırlanışı gerekse çözümü ve yorumu açısından üst düzey ve çeldirici bir soru olarak gösterilebilir. Yine 12. sınıf müfredatından çıkarılan önceki yıllarda sorusu sürekli olarak sorulan, Seriler, İntegralde Hacim, Matrisler ve Determinantlar konularıyla ilgili beklenildiği gibi soru sorulmamıştır.

 

Matematik konularının 9. sınıfa ait olan kısmının sınavdaki oranı %32, 10. sınıfa ait olan kısmının sınavdaki oranı %18, 11. sınıfa ait konuların sınavdaki oranı %24, 12. sınıfa ait olan konuların sınavdaki ağırlığı ise %26 olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir.

TARİH
 

2017 LYS Tarih soruları 9, 10, 11 ve 12. sınıfların tarih müfredatına uygun olarak ve eşit bir şekilde dağıtılmıştır.

 

Konu dağılımı bakımından önceki yıllarla uyumlu bir sınav olduğu söylenebilir. Sorular genelde bilgiye dayalı hazırlanmış fakat yorum kabiliyetini fazlasıyla ölçen sorular da sorulmuştur.

 

Ayrıca genel kültür bilgisinin de önemi hissettirilmiştir. Müfredat dışı soru sorulmamıştır. Düzenli ve farklı kaynaklardan çalışan ve bol soru çözerek değişik soru tipleri ile pratiğini arttıran bir öğrencinin çok zorlanmayacağı türde sorulardan oluşmuştur.

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI
 

2017 LYS Türk Dili ve Edebiyatı soruları incelendiğinde müfredat dışı diyebileceğimiz soru tipi yoktu ve sorular önceki yıllarda sorulduğu kalıpta soruldu.

 

Bununla birlikte açık uçlu iki adet soru sorulması, kimi edebiyat sorularında metinden sanatçıya gidilmesi şeklinde farklılık arz eden sorular da vardı. 24 soru Türkçe, 32 soru ise Türk Edebiyatı alanlarından sorulmuştur.

 

Türkçe sorularının genellikle kolay ve orta zorlukta sorulardan oluştuğu, Türk Edebiyatı sorularının da genelinin kolay ve orta zorlukta olduğunu ifade etmekle birlikte 4-5 sorunun ciddi zorlayıcı olduğu söylenebilir.

 

Yine 4-5 sorunun da çeldiricilerinin oldukça kuvvetli olduğu gözlenmiştir. 2016 LYS Türk Dili ve Edebiyatı soruları ile karşılaştırıldığında bu yıl soruların bir derece daha zorlayıcı olduğu söylenebilir.

 

Özellikle Cumhuriyet Dönemi’ni içeren sorular uç tarzda diyebileceğimiz sorular içermiyordu. Daha çok belirgin sanatçılar sorulmuş ve onlar da kuru ezbercilikten uzak analiz ve sentez içeren sorular tarzındaydı. Bu durum salt yazar-eser ezberleme yönteminin uygun olmadığını göstermektedir. 

 

    Divan ve halk edebiyatı bu yılki sınavda detaylıca sorulmuş. Bu da 9 ve 10. sınıf müfredatının iyi bir şekilde anlaşılması gerektiğini göstermektedir.

 

Nazım şekillerinden hem açık uçlu sorularda hem de testsorularında soru gelmesi ise dikkat çekicidir. Şaşırtıcı olan ise Servet-i Fünûn ve Tanzimat Dönemlerinden beklenenden daha az soru gelmesidir.   

 

Soruların konulara göre dağılımı ise şu şekilde olmuştur:  2 sözcük anlamı, 5 cümle anlamı, 13 parçada anlam, 1 cümle öğesi, 1 ses bilgisi, 1 yazım kuralları, 1 kelime türleri, 1 Geçiş Dönemi Edebiyatı, 4 Divan Edebiyatı, 2 Edebi Sanatlar, 6 Halk Edebiyatı, 1 ahenk unsurları, 1 edebiyat akımı, 3 Milli Edebiyat, 2 Tanzimat Edebiyatı, 1 Servet-i Fünûn Edebiyatı, 1 Fecr-i Ati Edebiyatı, 10 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı.


FİZİK
 

2017 LYS Fizik sınavında, 9. sınıf seviyesinden 5, 10. sınıf seviyesinden 6, 11. sınıf seviyesinden 10, 12. sınıf seviyesinden 9 soru olmak üzere hemen hemen tüm ünitelerden soru sorulmuştur.

 

Sınavda yer alan tüm soruların müfredat kapsamında olduğu belirlenmiştir.

 

2017 LYS Fizik soruları, 2016’daki sorulara göre daha kolay ve anlaşılır gelmiştir. Öğrencileri çelişkide bırakacak pek bir soru da yoktu. Çok fazla derinlemesine bilgiye ihtiyaç duymadan yapılabilecek sorular çoğunluktaydı. Bu sene eklenen “modern fiziğin teknolojideki yeri” adlı konudan ise beklenenden daha fazla soru gelmiştir.

BİYOLOJİ
 

2017 LYS Biyoloji sınavında, 9. sınıf seviyesinden 5, 10. sınıf seviyesinden 7, 11. sınıf seviyesinden 10, 12. sınıf seviyesinden 8 soru olmak üzere, hemen hemen tüm ünitelerden bilgi ağırlıklı sorular sorulmuştur.

 

Sadece 9. sınıf müfredatından Bilimsel Bilginin Doğası ve Canlıların Ortak Özellikleri ile 11. sınıf müfredatından İnsanda Solunum Sistemi konularından soru sorulmadığı görülmüştür.  Sınavda yer alan tüm soruların müfredat kapsamında olduğu belirlenmiştir.

GEOMETRİ
 

Geometri konularının 9. sınıf müfredatına ait olan kısmı, tüm Geometri sorularının yaklaşık %23’ü, 10. sınıf müfredatına ait olan kısmı %40’ı, 11. sınıf müfredatına ait olan kısmı %13’ü, 12. sınıfa ait olan kısmının ise %24’ünü teşkil etmektedir.

 

Analitik Geometri dersine ait sorularının sınavda toplam 8 adet olduğu görülmüştür. 10. Sınıf konularından Doğrunun Analitiği ile ilgili sınavın 69. sorusu oldukça zor ve iyi hazırlanmış bir soru olduğu görülmektedir.

 

Sınavda bu yıl için ilk defa uygulanan açık uçlu sorulardan 3 tane sorulmuş, bu sorulardan biri Geometriden, diğer ikisi Cebirden sorulmuştur. Sorular genel olarak kolay ve orta düzeydedir. Yine ilerleyen yıllarda, açık uçlu sorulardan daha fazla sayıda soru sorulacağı düşünülmektedir.


COĞRAFYA-1
 

2017 LYS Coğrafya-1 sınavında yer alan sorular müfredata uygun olarak sorulmuş olup kolay ve orta seviyedeydi.

 

Bilgi sorularının yanı sıra yorumlamaya ve analiz yapmaya yönelik sorular ağırlıklı olarak sorulmuştur. Türkiye ve yakın çevremizin coğrafyası açısından önem arz eden konulara değinilmiş, Ortadoğu’da meydana gelen sorunlara, çevre sorunlarına, petrol ve doğalgaz gibi önemli enerji kaynaklarına yönelik sorular sorulmuştur.

 

Ekonomik Coğrafya açısından Tarım, Turizm, Ulaşım gibi konularla ilgili sorular yorumlamayla yapılabilecek sorular şeklindeydi.

 

Bu yıl ilk kez sorulan açık uçlu soruda ise öğrencilere harita okuma becerisine yönelik olarak “sırt” yüzey şekli verilmiş ve öğrencilerden şeklin ismi istenmiştir.

FELSEFE GURUBU
 

2017 LYS Felsefe Grubu sorularının  konu dağılımı bakımından  önceki yıllarla uyumlu bir sınav olduğu gözlenmiştir.

 

Müfredat dışı  soru bulunmamaktadır. Sınavda Psikoloji alanından 8, Sosyoloji alanından 8 ve Mantık alanından da 8 soru sorulmuştur. İlk defa bu yıl uygulanan açık  uçlu  sorular felsefe grubu sınavında Psikoloji  dersinden sorulmuştur.

 

Açık uçlu soru tartışmaya yer vermeyecek şekilde gayet anlaşılır bir şekilde sorulmuştur. Psikoloji sorularının geneli incelendiğinde  bilgi ağırlıklı olduğu, Sosyoloji sorularında  ise bilgi kadar yorum kabiliyetinin  de ölçüldüğü sorular yer almaktadır.

 

Mantık soruları ise sınavın en belirleyici  alanı  olarak karşımıza  çıkmaktadır. Tamamen bilgiye dayalı, çalışan  öğrencinin  rahatlıkla  yapabileceği sorulardan oluşmuştur.

COĞRAFYA-2
 

Coğrafya-2 sınavında yer alan sorular müfredata uygun olarak sorulmuş ve sorular öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği düzeydedir.

 

Açık uçlu olarak bu yıl ilk kez sorulan soruda Almanya ile Danimarka arasında yer alan Kiel kanalı sorulmuştur. Boğazlar ve kanallar konusu küresel ticarette, deniz yolu ulaşımı anlatılırken öğrencilere verilmektedir. Bu testte yer alan sorularda çok fazla detaya inilmediği gözlemlenmiştir.

 

Coğrafyanın konularını oluşturan; Doğal Sistemler, Beşeri Sistemler, Mekansal Bir Sentez: Türkiye, Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler, Çevre ve Toplum konularından eşit dağılımla sorular sorulmuştur.

 

YABANCI DİL
 

2017 LYS İngilizce soruları incelediğinde geçen yıllara göre soru tipleri ve soru sayılarında ucu açık sorular haricinde herhangi bir değişim olmadığı söylenebilir.

 

İlk 25 soruda sorulan Vocabulary (kelime) ve Grammar (dil bilgisi) sorularının geçen yıllara göre daha kolay olduğu görülmüştür. 26- 40 arası yer alan Reading (Okuma) soruları ise geçen yıllara göre daha zor gelmiştir. 41-45 arası Diyalog sorularının orta zorlukta olduğu, 46-50 arası Praphrasing sorularının ise çok kolay olmadığı söylenebilir. 51-55 arası Situational Response (duruma uygun cümle) sorularının gayet kolay olduğu ifade edilebilir.

 

56-60 arası Paragraph Completion (paragraf tamamlama) soruları zor gibi gözükse de teknik bilgiyle halledilebilecek sorulardı. 62-72 arası çeviri soruları gayet kolaydı. 73-77 arası Irrelevant Sentence (Anlamı bozan cümle) soruları da çok zor değildi. Bu yıl ilk kez sorulan ucu açık sorularda reference (gönderme), similar meaning (yakın anlam) ve incorrect use (yanlış kulanım) soruları sorulmuş ve soruların kolay olduğu gözlemlenmiştir.

KİMYA
 

2017 LYS Kimya sınavında, beklendiği gibi 11. sınıf konularından 17, 12. sınıf konularından 12 adet soru gelmiştir.

 

Açık uçlu soru 9. sınıf seviyesinde bir sorudur. 11 ve 12. sınıfın tüm ünitelerinden soru gelmiştir. 11. sınıf modern atom teorisi ünitesindeki 2 soru 9. sınıf seviyesinde idi. (Sarmal sistem olduğu için, konu hem 9 hem 11’de var.)  Sınavda yer alan tüm soruların müfredat kapsamında olduğu belirlenmiştir.

 

Sorular genel olarak beklendiği gibi gelmiştir. Organik Kimyadan bu sene 8 adet soru geldiği görülmüş, geçen senelere göre biraz daha az, ancak bu soruların geçmiş yıllara göre biraz daha kolay olduğunu söyleyebiliriz.

 

Hayatımızda Kimya ünitesinden bu yıl ilk defa soru gelmiş ve konudan 1 soru sorulmuştur.  Sorular genel olarak bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmuştur.

 

| Paylas